Tự động trích nợ vào TKGT VETC từ tài khoản ngân hàng BIDV

31/08/2021 10:56am

 
Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng nạp tiền và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC, BIDV đã kết nối liên thông tài khoản với Tài khoản giao thông VETC.
Theo đó, khách hàng có tài khoản ngân hàng BIDV đăng ký liên thông tài khoản VETC, tiền sẽ tự động chuyển từ tài khoản BIDV vào tài khoản VETC theo định mức mà khách hàng đã đăng ký .
01. Điều kiện sử dụng dịch vụ
- Khách hàng của dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC đang sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV.
02. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
- Đăng ký liên thông tài khoản giao thông VETC 1 lần duy nhất tại quầy giao dịch của ngân hàng  BIDV. - - Khách hàng VETC trực tiếp đến các quầy giao dịch của ngân hàng BIDV trên toàn quốc và mang theo CMND để đăng ký dịch vụ.
Mẫu đơn đăng ký như hình dưới.

 
 (*) Lưu ý:
•    Hạn mức nạp tiền do khách hàng tự đăng ký.
•    Miễn phí phí chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng BIDV sang TKGT VETC
•    Việc đăng ký dịch vụ đích thân chủ tài khoản ngân hàng phải ra các quầy dịch vụ của BIDV làm trực tiếp, vì dịch vụ liên quan mật thiết tới bảo mật cá nhân và trừ tiền tài khoản ngân hàng cá nhân.
•    Số dư khả dụng (đã trừ đi số tiền duy trì TK) tại TK ngân hàng BIDV lúc nào cũng phải >= số tiền KH đã đăng ký trích nợ thì giao dịch mới thành công.
Ví dụ:
Tiền trong TKGT VETC của KH cứ nhỏ hơn 300.000 VNĐ thì tự động 500.000 VNĐ sẽ được chuyển từ tài khoảng Ngân hàng BIDV của KH vào TKGT VETC.
(*) Lưu ý: 300.000 VNĐ và 500.000 VNĐ là hạn mức do khách hàng tự đăng ký.