Hội Đồng Thành Viên

Nguyễn Danh Hiếu

Ông Nguyễn Danh Hiếu

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Trần Hải Yến

Trần Hải Yến

Phó Chủ Tịch HĐTV

Ban Lãnh Đạo

Hồ Trọng Vinh

Ông Hồ Trọng Vinh

Phó Tổng giám đốc
Trần Ngọc Kiên

Ông Trần Ngọc Kiên

Phó Tổng giám đốc
Vũ Thị Nguyệt

Vũ Thị Nguyệt

Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Lê Thắng

Ông Nguyễn Lê Thắng

Phó Tổng giám đốc