Hội Đồng Thành Viên

Nguyễn Danh Hiếu

Ông Nguyễn Danh Hiếu

Chủ tịch - Hội Đồng Thành Viên
Trần Hải Yến

Trần Hải Yến

Phó Chủ Tịch - Hội Đồng Thành Viên
Vũ Thị Nguyệt

Vũ Thị Nguyệt

Thành Viên - Hội Đồng Thành Viên

Ban Lãnh Đạo

Hồ Trọng Vinh

Ông Hồ Trọng Vinh

Phó Tổng Giám Đốc - Khối Công Nghệ
Hoàng Quốc Thụy

Ông Hoàng Quốc Thụy

Phó Tổng Giám Đốc - Khối PT Thị Trường
Nguyễn Lê Thắng

Ông Nguyễn Lê Thắng

Phó Tổng Giám Đốc - Khối Kinh Doanh