Hội Đồng Thành Viên

Nguyễn Danh Hiếu

Ông Nguyễn Danh Hiếu

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ban Lãnh Đạo

Phạm Đức Minh

Ông Phạm Đức Minh

Tổng giám đốc
Hồ Trọng Vinh

Ông Hồ Trọng Vinh

Phó Tổng giám đốc
Trần Ngọc Kiên

Ông Trần Ngọc Kiên

Phó Tổng giám đốc