Hội Đồng Thành Viên

Vũ Thị Nguyệt

Vũ Thị Nguyệt

Chủ Tịch - Hội Đồng Thành Viên
Trần Hải Yến

Trần Hải Yến

Phó Chủ Tịch - Hội Đồng Thành Viên

Ban Lãnh Đạo

Hoàng Quốc Thụy

Ông Hoàng Quốc Thụy

Phó Tổng Giám Đốc - Khối PT Thị Trường
Nguyễn Lê Thắng

Ông Nguyễn Lê Thắng

Phó Tổng Giám Đốc - Khối Kinh Doanh